Oct 06

PERSBERICHT: Motie vraagt imams weg te sturen!

Reactie op de aangenomen motie van het CDA, CU en SGP over maatregelen te nemen om te voorkomen dat gebedshuizen in Nederland worden gefinancierd door de Turkse overheid.

ISN

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) is een open en transparante organisatie, opgericht naar Nederlands recht, die zich richt op de Nederlandse samenleving en streeft naar een volwaardige burgerschap van de Turkse Nederlanders. ISN richt zich op de religieuze activiteiten van de aangesloten moskeeorganisaties. Zelfstandigheid van ISN en de aangesloten stichtingen is zowel op financieel vlak als op bestuurlijk niveau gewaarborgd. Verder beschikken alle aangesloten stichtingen alsmede ISN over een eigen begroting en eigen financiën. Alle financiën worden opgebracht door de gemeenschap in Nederland en het enige dat betaald wordt door de Turkse overheid zijn de salarissen van de imams, ISN steekt dat niet onder stoelen of banken.

Imams bekend met de waarden die hier gelden

Draagvlak en vertrouwen onder de moskeebezoekers is essentieel en het moskeebestuur kiest voor een hooggekwalificeerde, academisch gevormde imam met een bewezen staat van dienst. De aanstelling vindt alleen plaats nadat de imams cursussen over de taal en cultuur van Nederland hebben gevolgd. Deze imams zijn universitair geschoold en zijn bekend met de normen en waarden die hier gelden.

De imams worden uit het buitenland aangesteld, omdat imams niet in Nederland worden opgeleid. Alle pogingen om in Nederland een imamopleiding tot stand te brengen, zijn mislukt. Wel is er sinds 2004 de mogelijkheid voor jongeren om in Turkije te studeren aan de Internationale afdelingen van theologische faculteiten. Inmiddels zijn de eerste studenten afgestudeerd en gestart als imam in Nederland. Initiatieven om meer imams met een Nederlandse achtergrond op te leiden zijn natuurlijk welkom.

Imams tegen radicalisering

Sinds 1982 komen imams naar Nederland. In al die jaren hebben zij zich ingespannen voor een vreedzame en tolerante samenleving tussen moslims, christenen, joden en andere levensovertuigingen en niet gelovigen. In de moskeeën prediken zij decennialang een gematigde vorm van Islam die alle radicale en extreme vormen uitsluit. Je kunt dit waarnemen onder de jongeren die de moskeeën bezoeken, ze hangen geen radicale of extreme vormen aan. Samen met moskeebestuurders participeren de imams dialoogbijeenkomsten tussen diverse religieuze groeperingen in de samenleving. De imams bieden religieuze educatie aan de kinderen en verlenen geestelijke bijstand bij sociale, psychische en spirituele uitdagingen. Bovenal is de ISN niet de enige die gebruik maakt van de diensten van de imams en dede’s (voorganger Alevieten) uit Turkije. Andere organisatie in Nederland maken ook gebruik van imams uit Turkije.

De ISN verwerpt ten stelligste dat ongewenste invloeden uit Turkije via de imams naar Nederland geïmporteerd zouden worden. Het tegendeel is waar! Rust, saamhorigheid en verdraagzaamheid is wat de imams verkondigen. In moskeeën wordt geen politiek bedreven. De gebedshuizen zijn voor stilte, bezinning en verbinding.

Democratische rechtsstaat

De waarden van de democratische rechtsstaat staan bij de Islamitische Stichting Nederland centraal. Hierin investeren we door actief onze verantwoordelijkheid te nemen, betrokken en open te zijn. Daarom staat de ingediende en aangenomen motie haaks op onze rechtsstaat die de keuzevrijheid voor het kiezen van een opleiding, de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving beschermd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dhr. Ayhan Tonca
06-54293670

Bron: islamitischestichtingnederland.nl

Jul 19

HDV Persbericht

GEEN TOLERANTIE VOOR BLOKKADE VAN DEMOCRATIE EN NATIONALE EENHEID

Op 15 juli 2016 is in Turkije door een kleine groep binnen het Turkse Leger een poging tot staatsgreep ondernomen. Deze beweging vertegenwoordigt zeker niet de Turkse Krijgsmacht. Dit is een openlijke terreurdaad tegen de Turkse Natie en de democratie.

De Turkse bevolking heeft samen met haar overheid deze laffe staatsgreep met daadkracht bestreden. Het volk is openlijk voor haar democratie opgekomen.

Wij als Islamitische Stichting Nederland (ISN) geloven in de democratie en spreken hierbij de hoop uit dat deze onrechtmatig coupe poging snel tot een volledige einde komt en de rust in Turkije weer wederkeert.

We roepen Nederland  en de rest van de wereld op om deze staatsgreep te veroordelen en achter de democratisch gekozen regering van Turkije en het Turkse volk te staan.

ISN veroordeelt elke vorm van geweldpleging tegen de wil van het volk en democratie.

Voorts verwachten wij dat eenieder deze poging tot staatsgreep zal veroordelen en dit openlijk zal uitspreken.

Tenslotte roepen we onze achterban op om de rust te bewaren en binnen de kaders van de wet en democratische wijze te handelen.

ISLAMITISCHE STICHTING NEDERLAND

Namens het Bestuur,

Dr. Yusuf ACAR

Nov 14

(No title)

Wij beschouwen terrorisme, waar ook ter wereld, op welke grond dan ook, als een misdaad tegen de mensheid en veroordelen dit .

Jun 21

Taraweeh

Eén van de sterk aanbevolen daden in deze gezegende maand is het verrichten van de Taraweeh (nachtgebed) gezamenlijk in de moskee. De profeet vrede zij met hem zei:

“Wie het nachtgebed in Ramadan verricht met geloof en hoop op de beloning, van diegene worden zijn voorgaande zonden vergeven.” [Bukhari]

Ook is het aanbevolen om het gebed volledig te bidden, totdat de imam klaar is. De profeet vrede zij met hem zei:

“Wie met de imam staat (in gebed) totdat hij klaar is, krijgt de beloning van het bidden van de hele nacht.” [Tirmidhi]

Ontneem jezelf deze grote beloning niet door vroegtijdig de moskee te verlaten. Kijk niet naar de mensen die vroegtijdig weggaan, maar naar die blijven.

Gedenk dat onze nobele profeet vrede zij met hem stond in het nachtgebed totdat zijn voeten opzwollen! Aicha – moge Allah tevreden met haar zijn-, vrouw van de profeet, verbaasde zich hierover en zei: “Allah heeft jouw voorgaande en komende zonden vergeven, waarom doe jij dit?” Hij antwoordde: “Mag ik geen dankbare dienaar zijn?!”

Dankbaarheid aan Allah uit zich in daden en niet slechts in het zeggen van ‘alhamdolilah’.

Het luisteren naar de recitatie van het boek van Allah, gezamenlijk in de moskee met jouw medemoslims, is rust en ontspanning. Wie heeft daar vandaag de dag geen behoefte aan?

Één van onze vrome voorgangers moest huilen toen hij op zijn sterfbed lag. Vervolgens zeiden de mensen om hem heen: “Wat doet jou huilen?” Hij antwoordde: “Ik huil niet uit angst voor de dood en ook niet omdat ik in deze wereld wil blijven, maar ik huil omdat ik de dorst van de hete dagen (tijdens het vasten) en het nachtgebed zal missen.”

Zo beste broeders en zusters, houden de vrome mensen van het aanbidden van Allah. Zij ervaren het niet als een last, maar als verlichting.

Tip
Misschien dat het een idee is om vóór het bijwonen van de Taraweeh, het gedeelte van de Koran dat zal worden gereciteerd in de avond, door te nemen middels bijvoorbeeld de Nederlandse vertaling van de Koran. Dit kan je doen door naar een opgenomen recitatie te luisteren van het deel van de Koran dat aan bod zal komen in de Taraweeh, en vervolgens lees je tegelijkertijd de vertaling. Door deze voorbereiding te treffen, kan je de imam redelijk volgen tijdens het gebed en raak je minder snel afgeleid. Tevens is dit heel goed voor het versterken van jouw Arabische taal.

Beste broeders en zusters:
Wellicht dat we overdag druk zijn met allerlei aangelegenheden, zoals het voorzien in ons levensonderhoud. Daar is niks mis mee. Allah zegt:

“En wij hebben de dag gemaakt om levensonderhoud te zoeken.” [78:11]

Maar wat voor excuus hebben wij dan om de nachten van deze gezegende maand niet goed te benutten met o.a. het reciteren van de Koran en het bijwonen van het Taraweeh gebed? Allah zegt:

“Wanneer jij dan klaar bent (met jouw wereldse zaken), streef dan (met de zaken van het Hiernamaals)”. [94:7]

Moge Allah de meest Verhevene ons helpen bij het nuttig besteden van deze gezegende dagen en nachten en ons vergeven voor onze tekortkomingen.

Jan 07

Mededeling

Wij veroordelen alle  terroristische  daden door wie  dan ook gepleegd, ongeacht of dit  om idealistische, politieke of religieuze redenen gaat.

De koranische leer is zeer duidelijk: terrorisme is een misdaad die krachtig veroordeeld wordt.

Het bestuur van TICV

Oct 27

Toespraak van Burhanettin Yilmaz vanwege 70-jarige bevrijdingsdag van Tilburg

Heeksekerk

1.    VREDE is de wenselijke toestand, toestand van rust, goede verstandhouding, toestand van normale verhoudingen tussen staten staat in de DIKKE VAN DALE
‘Bismillah al Rahman al Rahim’ – in de Naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige.
Dit zijn de eerste woorden waarmee we geconfronteerd worden wanneer we de Koran openslaan, en die meteen de relatie tussen de lezer en de Auteur vestigen.

Op 39 plaatsen in de Koran zien we de woord VREDE

De openingszin van de Koran zet dus al meteen de volledige islamitische levensvisie neer. Vervolgens wordt zijn kenmerk Al Rahman geëvoceerd, een kenmerk dat refereert aan Gods veelvuldige goedheid voor alle mensen, altijd en overal, ongeacht hoe ze zich gedragen. Daar wordt Gods genade aan toegevoegd voor diegenen die Hem verheerlijken en om leiding, hulp of vergiffenis vragen. Het is een uitdrukking die daarom warmte, hoop en geborgenheid in zich draagt. Alles wat daarna volgt, wordt binnen dit kader gedefinieerd en moet binnen dit kader begrepen worden.
Het is geen toeval dat het Arabisch woord islam – in het Nederlands vertaald als ‘overgave’ – gebouwd is rond dezelfde wortel {s-l-m} als het Arabisch woord salam (Hebreeuws Sjalom) dat vrede betekent. Volgens de islam, leidt overgave aan God tot vrede – innerlijke vrede, en vrede in de samenleving. Om die toestand te bereiken, speelt naast eerder genoemde barmhartigheid en vergevingsgezindheid, ook rechtvaardigheid een centrale rol.

2. Houding tegenover leven en oorlog
2.1. Recht op leven
In zijn afscheidsrede zei Profeet Mohamed (S.S):
«Jullie levens en bezittingen zijn voor elkaar verboden tot jullie bij de Heer komen op de Dag van de Wederopstanding.»
“… dat wie iemand doodt anders dan voor doodslag en verderf zaaien op de aarde, het is alsof hij de mensheid gezamenlijk heeft gedood en dat wie iemand laat leven, het is alsof hij de hele mensheid gezamenlijk heeft laten leven » (Koran Surah 5:vers32) de Koran stelt:
Een mensenleven is heilig en onschendbaar, zonder onderscheid van ras, geloof, afkomst, nationaliteit, of wat dan ook. De islam kent dit recht niet alleen aan moslims maar ook aan niet-moslims toe:
2.2. Kain en Abel : het eerste geval van moord
Om de houding van de Koran tegenover moord te onderzoeken, gaan we terug naar het allereerste beschreven geval van geweldpleging door een mens op een mens: het relaas van Kain (Qabil) en Abel (Habil); deze luidt: De koranische passage gaat als volgt:
«Ook al strek jij je hand naar mij uit om mij te doden, ik zal mijn hand niet naar jou uitstrekken om jou te doden. Ik vrees God, de Heer van de wereldbewoners. Ik wens dat jij de zonde aan mij en jouw zonde over je brengt en dan tot de bewoners van het vuur zult behoren.» (Koran 5:28)
Dit is een zeer betekenisvolle passage waarop vooral door de islam de nadruk gelegd wordt. [9] Abel staat op het punt vermoord te worden, en zegt tegen zijn moordenaar: ik zal mij niet verzetten. Meer nog, hij zegt: als je mij toch doodt, zal je mijn zonden meenemen naar het hiernamaals. De Koran stelt dat een mens slechts verantwoordelijk is voor de eigen daden (Koran 2:286). Wat wordt hier dan wel bedoeld? Kain zal door het vermoorden van zijn broer naar de hel gaan. Door geen weerstand te bieden tegen zijn belager, worden de zonden van Abel door Kain meegenomen naar de hel, en is Abel verlost van zijn zonden. Zijn pacifistische houding wordt met andere woorden beloond met een volledige kwijtschelding van al zijn zonden.
Volgens de strekking van de islam, kan men moeilijk een krachtiger pleidooi bedenken voor geweldloosheid en dus pacifisme. Pacifisme wordt al van in het allereerste in de Koran beschreven geval van geweldpleging – en in afwijking van het Bijbelse verhaal over dit voorval – zeer krachtig beloond met vergeving van alle zonden en dus met een plaats in het paradijs.
2.3. Koranische oorlogsethiek en krijgswet
Niettegenstaande de pacifistische reactie beloond wordt, hecht de Koran ook ontzettend veel belang aan rechtvaardigheid en aan het beschermen van de rechtvaardige, tolerante maatschappij.
De koranische leer is zeer duidelijk: terrorisme is een misdaad die krachtig veroordeeld wordt.
De tragische vergissing bestaat hierin dat de Westerse publieke opinie de criminelen gelijkgesteld heeft aan de meerderheid van de bevolking. Tragisch, omdat dit precies is wat de terroristen willen. Zij willen een wig drijven tussen het Westen en de Moslimwereld. Zij willen ook dat hun kijk op de zaken erkend wordt als enige juiste (Roepen zich uit tot Islamitische Staat en misbruiken de stempel van onze profeet Mohamed als hun vlag) – wat door de moslimwereld ondubbelzinnig verworpen wordt.
Vrede is de gewenste toestand, en geweld wordt afgekeurd.
«Jullie die geloven! Wees standvastig voor God als getuigen van de rechtvaardigheid. En laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid.” (Koran 5:8) “God gebiedt rechtvaardig te handelen, goed te doen en aan de verwanten giften te geven en Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is….» (Koran 16:90)
Dames en heren toehoorders, ik hoop dat ik u in een nutshell een idee heb kunnen geven wat de essentie is en voor welke waarden en normen de Islam staat. Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben gegeven om misvattingen uit te weg te ruimen.
IK DANK U VOOR UW AANDACHT.
SALAM, SHALOM, VREDE.
SELAMUN ALEYKUM , Sjalom aleechem, Vrede zij met u.

Jun 19

IQRA-bijeenkomst LadiesOnly!

IQRA-bijeenkomst LadiesOnly!

De heilige maand Ramadan staat alweer voor de deur, nog eventjes en we mogen onszelf weer spiritueel een boost geven waarmee we weer een heel jaar vooruit kunnen.
Wil jij de komende Ramadan ook benutten om je ziel te zuiveren, maar weet je nog niet zo goed hoe je dat kunt aanpakken?
Neem dan deel aan onze leesbijeenkomst waarbij we een heel bijzonder boek in groepsverband zullen lezen en elke leessessie zullen afsluiten met een evaluatie.

Het boek: “Begin van de leiding”

Een zeer waardevol boek van de grote geleerde imam Al -Ghazali, letterlijk vers van de pers, pas sinds enkele dagen uit! Dit boek van imam Al Ghazali, dat ook wel de kleine Ihya ‘Oeloem ad-Dien wordt genoemd, is voor het eerst naar het Nederlands vertaald.

Deelname aan de leesgroep is gratis, je betaalt enkel voor het boek dat dan ook van jezelf wordt. Koopprijs is via de website incl. verzendkosten 19,50. Deelnemers van de leesgroep krijgen het boek voor 16,50 euro.

Start van de bijeenkomsten: de eerste week van de Ramadan. Twee maal in de week zal een bijeenkomst plaatsvinden. Dag en tijdstip worden bepaald in onderling overleg met de groep.

We willen het knus houden en doelen op maximaal 10 deelnemers per leesgroep. Serieuze en actieve deelname is een must!

Meld je aan via suleymaniyecami.tilburg@hotmail.com. Vervolgens zal er contact met je worden opgenomen voor overleg wat betreft de bijeenkomstdagen.
Uiterlijke aanmelddatum is 15 juni.

Wesselaam,

Suleymaniye Moskee Damescommissie

Apr 14

De grondslagen van woedoe en goesoel binnen de Islam

 

Selamun aleykum dames,

Graag nodigen wij je uit voor de cursus de grondslagen van woedoe en goesoel binnen de Islam.

Woedoe oftewel een reeks van vaste reinigingshandelingen vóór het verrichten van het gebed. Dat is simpelweg wat we antwoorden wanneer iemand aan ons vraagt: ‘Wat is woedoe?” “Maar is dat ook zo? Is dat de enige betekenis die we als moslim zijnde aan woedoe kunnen geven? Of ligt er een diepere betekenis onder de reinigingshandelingen die de moslim uitvoert?”

De Koran als de ahadieth van onze profeet Mohammed (vrede zij met hem) geven verscheidene voorbeelden waarin het belang van reiniging nader is uitgelegd. Zo is reiniging voor de moslim te zien als een middel die je gedurende jouw leven helpt bij het evolueren naar een hoger niveau van aanbidding van en verbinding met je Schepper Allah (swt). Het is een brug die je leidt naar de hemelen van het hiernamaals. Dus is woedoe naast de uiterlijke zuivering van bepaalde lichaamsdelen, ook een innerlijke zuivering van de mens.

Binnen deze cursus nemen we samen een kijkje naar de grondslagen van woedoe en goesoel naar vragen, zoals;

  • Waarom verrichten we woedoe en goesoel;
  • Op welke manier draagt het bij aan onze geestelijke intellectualiteit;
  • Wanneer verrichten we woedoe en goesoel en op welke manier verrichten we woedoe en goesoel op een correcte manier in de verschillende situaties die er zijn;
  • Waardoor verbreekt de woedoe en goesoel;
  • Wat vertelt de Koran en de ahadieth over woedoe en goesoel;
  • Wat zijn de belangrijke regels omtrent woedoe en goesoel die we horen te weten, etc.

Door een antwoord op deze vragen krijg je een beter begrip over de diepgang van woedoe en goesoel en haar noodzakelijkheid voor het bereiken van een innerlijke en uiterlijke purificatie van jezelf.

Ben jij geïnteresseerd naar de vraag hoe woedoe en goesoel kan bijdragen aan jouw spiritualiteit en zou je hier meer over willen weten? Neem dan deel aan deze leerzame bijeenkomst van 22 april.

Wij kijken er naar uit om jou te mogen verwelkomen op onze Suleymaniye Moskee Tilburg.

Aanmelding is VERPLICHT via: suleymaniyecami.tilburg@hotmail.com.

DEEL DIT BERICHT AUB en wees zo een aanleiding voor een ander om deze kennis op te doen!

Wa’salaam,
Suleymaniye Moskee Damescommissie

Mar 22

Islamitische Familierecht

Suleymaniye Cami Tilburg introduceert de Nederlandstalige collegereeks Inleiding Islamitisch Recht!

Schrijf je nu in voor deze leerzame cursus en je zult aan het einde van de cursus de basiselementen van het islamitisch recht beheersen. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en zal om de twee weken plaatsvinden. De onderstaande onderwerpen zullen aan bod komen. Iedere bijeenkomst vindt plaats tussen 19:00 – 20:15 met een duur van 75 minuten. De collegereeks is kosteloos en voorafgaand de eerste les (8 april) zal om 18.00 uur een kennismaking plaatsvinden onder het genot van hapjes en drinken. Dus mis deze kans niet en schrijf je nu in voor deze unieke collegereeks! (de cursus is toegankelijk voor Ladies Only!!)

Inschrijving via: suleymaniyecami.tilburg@hotmail.com

INLEIDING ISLAMITISCH RECHT

Bijeenkomst I (8-4-2013)

Algemene inleiding islamitisch recht (de opbouw van het religieuze rechtssysteem;
rechtsbronnen, rechtspraktijk etc

Bijeenkomst II (22-4-2013)

Islamitisch huwelijks- en huwelijksvermogensrecht

Bijeenkomst III (6-5-2013)

Islamitisch huwelijksontbindingsrecht (scheiding en de gevolgen van scheiding)

Bijeenkomst IV (20-5-2013)

Islamitisch familierecht (afstamming; ouders-kinderen), islamitisch personenrecht
(geboorte, minderjarigheid/handelingsbekwaamheid, vermissing/overlijden)

Bijeenkomst V (3-6-2013)

Islamitisch erfrecht

Bijeenkomst VI (17-6-2013)

Islamitisch strafrecht

Bijeenkomst VII (1-7-2013)

Islamitisch financieren: deel I – islamitische financieringsprincipes

Bijeenkomst VIII (15-7-2013)

Islamitisch financieren: deel II – islamitische financieringsconstructies

Aug 06

Oproep tot het gebed

Older posts «