«

»

Eki 27

Tilburg Şehrinin 70. Kurtuluş Yılı Münasebetiyle Burhanettin Yılmaz’ın Yaptığı Konuşma

 Heeksekerk

1.    VREDE is de wenselijke toestand, toestand van rust, goede verstandhouding, toestand van normale verhoudingen tussen staten staat in de DIKKE VAN DALE
‘Bismillah al Rahman al Rahim’ – in de Naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige.
Dit zijn de eerste woorden waarmee we geconfronteerd worden wanneer we de Koran openslaan, en die meteen de relatie tussen de lezer en de Auteur vestigen.

Op 39 plaatsen in de Koran zien we de woord VREDE

De openingszin van de Koran zet dus al meteen de volledige islamitische levensvisie neer. Vervolgens wordt zijn kenmerk Al Rahman geëvoceerd, een kenmerk dat refereert aan Gods veelvuldige goedheid voor alle mensen, altijd en overal, ongeacht hoe ze zich gedragen. Daar wordt Gods genade aan toegevoegd voor diegenen die Hem verheerlijken en om leiding, hulp of vergiffenis vragen. Het is een uitdrukking die daarom warmte, hoop en geborgenheid in zich draagt. Alles wat daarna volgt, wordt binnen dit kader gedefinieerd en moet binnen dit kader begrepen worden.
Het is geen toeval dat het Arabisch woord islam – in het Nederlands vertaald als ‘overgave’ – gebouwd is rond dezelfde wortel {s-l-m} als het Arabisch woord salam (Hebreeuws Sjalom) dat vrede betekent. Volgens de islam, leidt overgave aan God tot vrede – innerlijke vrede, en vrede in de samenleving. Om die toestand te bereiken, speelt naast eerder genoemde barmhartigheid en vergevingsgezindheid, ook rechtvaardigheid een centrale rol.

2. Houding tegenover leven en oorlog
2.1. Recht op leven
In zijn afscheidsrede zei Profeet Mohamed (S.S):
«Jullie levens en bezittingen zijn voor elkaar verboden tot jullie bij de Heer komen op de Dag van de Wederopstanding.»
“… dat wie iemand doodt anders dan voor doodslag en verderf zaaien op de aarde, het is alsof hij de mensheid gezamenlijk heeft gedood en dat wie iemand laat leven, het is alsof hij de hele mensheid gezamenlijk heeft laten leven » (Koran Surah 5:vers32) de Koran stelt:
Een mensenleven is heilig en onschendbaar, zonder onderscheid van ras, geloof, afkomst, nationaliteit, of wat dan ook. De islam kent dit recht niet alleen aan moslims maar ook aan niet-moslims toe:
2.2. Kain en Abel : het eerste geval van moord
Om de houding van de Koran tegenover moord te onderzoeken, gaan we terug naar het allereerste beschreven geval van geweldpleging door een mens op een mens: het relaas van Kain (Qabil) en Abel (Habil); deze luidt: De koranische passage gaat als volgt:
«Ook al strek jij je hand naar mij uit om mij te doden, ik zal mijn hand niet naar jou uitstrekken om jou te doden. Ik vrees God, de Heer van de wereldbewoners. Ik wens dat jij de zonde aan mij en jouw zonde over je brengt en dan tot de bewoners van het vuur zult behoren.» (Koran 5:28)
Dit is een zeer betekenisvolle passage waarop vooral door de islam de nadruk gelegd wordt. [9] Abel staat op het punt vermoord te worden, en zegt tegen zijn moordenaar: ik zal mij niet verzetten. Meer nog, hij zegt: als je mij toch doodt, zal je mijn zonden meenemen naar het hiernamaals. De Koran stelt dat een mens slechts verantwoordelijk is voor de eigen daden (Koran 2:286). Wat wordt hier dan wel bedoeld? Kain zal door het vermoorden van zijn broer naar de hel gaan. Door geen weerstand te bieden tegen zijn belager, worden de zonden van Abel door Kain meegenomen naar de hel, en is Abel verlost van zijn zonden. Zijn pacifistische houding wordt met andere woorden beloond met een volledige kwijtschelding van al zijn zonden.
Volgens de strekking van de islam, kan men moeilijk een krachtiger pleidooi bedenken voor geweldloosheid en dus pacifisme. Pacifisme wordt al van in het allereerste in de Koran beschreven geval van geweldpleging – en in afwijking van het Bijbelse verhaal over dit voorval – zeer krachtig beloond met vergeving van alle zonden en dus met een plaats in het paradijs.
2.3. Koranische oorlogsethiek en krijgswet
Niettegenstaande de pacifistische reactie beloond wordt, hecht de Koran ook ontzettend veel belang aan rechtvaardigheid en aan het beschermen van de rechtvaardige, tolerante maatschappij.
De koranische leer is zeer duidelijk: terrorisme is een misdaad die krachtig veroordeeld wordt.
De tragische vergissing bestaat hierin dat de Westerse publieke opinie de criminelen gelijkgesteld heeft aan de meerderheid van de bevolking. Tragisch, omdat dit precies is wat de terroristen willen. Zij willen een wig drijven tussen het Westen en de Moslimwereld. Zij willen ook dat hun kijk op de zaken erkend wordt als enige juiste (Roepen zich uit tot Islamitische Staat en misbruiken de stempel van onze profeet Mohamed als hun vlag) – wat door de moslimwereld ondubbelzinnig verworpen wordt.
Vrede is de gewenste toestand, en geweld wordt afgekeurd.
«Jullie die geloven! Wees standvastig voor God als getuigen van de rechtvaardigheid. En laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid.” (Koran 5:8) “God gebiedt rechtvaardig te handelen, goed te doen en aan de verwanten giften te geven en Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is….» (Koran 16:90)
Dames en heren toehoorders, ik hoop dat ik u in een nutshell een idee heb kunnen geven wat de essentie is en voor welke waarden en normen de Islam staat. Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben gegeven om misvattingen uit te weg te ruimen.
IK DANK U VOOR UW AANDACHT.
SALAM, SHALOM, VREDE.
SELAMUN ALEYKUM , Sjalom aleechem, Vrede zij met u.